Praca obarczona szczególnym ryzykiem, czyli magazynowanie materiałów niebezpiecznych

materiały niebezpieczne

Praca na stanowisku Kierownika Magazynu obarczona jest szczególnym ryzykiem w przedsiębiorstwie, w którym składowane są materiały niebezpieczne. W takim przypadku należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, zachowywać szczególną ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. To od pracodawcy, a bezpośrednio kierownika magazynu zależy bezpieczeństwo wszystkich pracujących tam ludzi oraz najbliższego otoczenia. O ile np. zakłady chemiczne nie mają z tym najmniejszego problemu, o tyle firmy w których magazynowanie materiałów niebezpiecznych jest dodatkiem do głównej działalności przedsiębiorstwa, mogą mieć w tym zakresie już większe trudności.

Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych wszystkich przechowywanych i używanych w zakładzie materiałów. O zagrożeniach wynikających z ich stosowania oraz zasadach postępowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Do obowiązków Kierownika Magazynu w tym przypadku należy między innymi:

  • znajomość przepisów z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz organizowanie szkoleń z w/w tematyki dla wszystkich pracowników magazynu
  • nadzorowanie prawidłowego magazynowania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie magazynu
  • utrzymywanie magazynu w odpowiednim stanie technicznym, wykonywanie okresowych przeglądów i kontroli
  • w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii lub sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu, kierowanie akcją ratowniczą
Komentarz (1)
litwor Odpowiedz
26 lutego, 2021

w przypadku pracy przy materiałach niebezpiecznych trzeba zachować szczególną ostrożność

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*