Prace magazynowe

3Prace magazynowe, którymi zarządza kierownik magazynu Tychy, obejmują szereg czynności związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów, obsługą urządzeń transportu wewnątrzmagazynowego (wózków widłowych i paletowych, dźwignic i in.) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków. W pracach magazynowych wykorzystywane są drabiny i podesty.

Do głównych zagrożeń wynikających ze specyfiki pracy na hali magazynowej należą: przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas ręcznego podnoszenia i przenoszenia materiałów, upadki z wysokości (np. z drabiny lub podestu), potknięcia, poślizgniecia i upadki na powierzchni, przygniecenia, zmiażdżenia przez poruszające się maszyny i urządzenia, uderzenia przez spadające i przenoszone przedmioty oraz zagrożenia związane z przechowywaniem substancji toksycznych i wybuchowych (zatrucia, pożar i wybuch).

Dobry kierownik magazynu powinien czuwać, by wszystkie podstawowe zasady magazynowania zostały spełnione w jego miejscu zatrudnienia. Zgodnie z tymi zasadami:

  1. Pracownicy zatrudnieni w magazynie powinni przejść przeszkolenie bhp, zwłaszcza w odniesieniu do przechowywania materiałów szkodliwych i niebezpiecznych oraz przenoszenia i przewożenia ładunków.
  2. Obowiązkiem zakładu jest dostarczenie pracownikom odzieży roboczej i odpowiedniego odzieży ochronnej i ochron osobistych.
  3. Przed przystąpieniem do pracy wykonywanej po raz pierwszy, mogącej spowodować zagrożenia, pracowników należy pouczyć o bezpiecznym sposobie wykonywania zadań. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku magazynu lub osobach z kierownictwa.
  4. Magazyn powinien być wyposażony w urządzenia do składowania materiałów (różnego rodzaju regały, pojemniki, palety itp.) oraz w odpowiedni sprzęt transportu wewnętrznego, np. wózki podnośnikowe itp.
  5. Materiały należy tak składować, aby nie stwarzały zagrożenia dla pracowników oraz nie były narażone na uszkodzenie, zamoczenie itp. Ciężkie przedmioty i materiały sypkie trzeba tak układać, aby nie groziło ich zawalenie lub obsuwanie.
  6. Materiałów nie wolno układać na drogach transportu wewnętrznego, drogach ewakuacyjnych i przejściach dla pieszych.
  7. Zabronione jest składowanie w magazynach do tego nie przystosowanych materiałów wybuchowych, trujących, łatwo zapalnych, żrących itp.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*